ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ /ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ / Mysore Style Akki Rotti / ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿ / Tiffen

ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ /ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ / Mysore Style Akki Rotti / ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿ / Tiffen

Buy this wonderfull cast iron tawa using the link and coupan code below Link - http://bit.ly/castironvaishnavi Code - VC15 ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ / Karnataka Special Traditional Breakfast Recipe Akki Rotti / ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿ / ಈರುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ / Akki Roti Ingridents: Rice Flour 1 Bowl Corriander Leaves Onions Salt 2 Tea Spoons Pepper 1 Tea Spoon

Read More >